Met verpleegdagen in volledige hospitalisatie wordt een opnameperiode van ten minste één nacht (opname  voor middernacht en ontslag na 08.00 u. ’s anderendaags) bedoeld. Verpleegdagen in dagverpleging worden aangerekend bij aanwezigheid in de dienst gedurende minstens 7 uren overdag.
Verpleegdagen in nachtverpleging vergen behandeling onder rechtstreeks toezicht van de dienst op zijn minst van 19.00 u. tot 06.00 u.
Voor elke kenletter wordt gestreefd naar een bezettingspercentage van minstens 80%. Vanaf 01-01-2019 werden opnieuw 6 T- en TG-bedden buiten gebruik gesteld en ter beschikking gesteld voor het Noolim-project. Toch was er, na daling in 2018, opnieuw een stijging van het aantal verpleegdagen in 2019.

Na daling van het aantal verpleegdagen in 2018, was er in 2019 een lichte stijging van het aantal verpleegdagen in het psychiatrisch verzorgingstehuis. Na daling in 2018, was er terug een vermeerdering van het aantal verpleegdagen van de forensische patiënten en de psychiatrische patiënten. Het aantal verpleegdagen van de mentaal gehandicapten bleef vrij stabiel.

Een gedwongen opname is een wettelijk opgelegde beschermingsmaatregel die gehanteerd wordt bij gebrek aan enige andere geschikte behandeling voor een geesteszieke indien zijn toestand zulks vereist, hetzij omdat hij zijn gezondheid en zijn veiligheid ernstig in gevaar brengt, hetzij omdat hij een ernstige bedreiging vormt voor andermans leven of integriteit. De wet van 26-06-1990 (betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke) is in voege vanaf 1991. Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het aantal gedwongen opnamen in OPZC Rekem over de periode 1991 tot 2019 Vanaf 2009 was er een sterke stijging van het aantal gedwongen opnamen tot 179 in 2018. In 2019 registreerden we 166 gedwongen opnamen, het derde hoogste aantal tot hiertoe. Van de 166 gedwongen opnamen in 2019 gebeurden er : 123 (74%) via spoedprocedure, 38 (23%) via gewone procedure, 5 (3%) via overbrenging van een andere instelling. Van de 123 spoedprocedures werden er 52 (42%) ongegrond verklaard door de Vrederechter, 23 spoedprocedures (19%) werden tijdens observatieperiode beëindigd door de geneesheer-diensthoofd bevoegd om beschermingsmaatregelen te treffen. Van de 166 gedwongen opnamen in 2019 werden 107 (64%) beschermingsmaatregelen binnen de 40 dagen opgeheven. 11 (7%) patiënten werden onder gedwongen statuut overgebracht naar een andere instelling. Voor 48 (29%) procedures werd een periode van verder verblijf gevonnist.